Všeobecné obchodné podmienky

Veronika Simko

UST-ID: DE308015252

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenia účelu všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na nákup mojich elektronických produktov /e-kníh, elektronických či e-mailových kurzov, audio-nahrávok a ďalších elektronických produktov/ (ďalej len "produkt-y") prostredníctvom webového rozhrania www.veronikasimko.sk. 

Klasické, ne-elektronické produkty (knihy, zošity a iné výrobky) zatiaľ neposkytujem, ale akonáhle sa tak stane, všetky informácie vo VOP budú ihneď doplnené.

2. Nákup produktov prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvorenia Kúpnej zmluvy je podrobne vysvetlený v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy, a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán Kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Ujednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo využívania internetových stránok www.veronikasimko.sk súvisia. 

3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte predtým, než si produkt kúpite. Prosím, prečítajte si VOP pozorne a v prípade, že k nim budete mať pripomienky alebo otázky, kontaktujte ma ešte pred objednaním produktu. Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Tým, že kliknete na tlačidlo "Objednať" mi totiž dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce, ako tu opisujem. 

4. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenia účelu všeobecných obchodných podmienok

II. Dôležité pojmy (definície)

III. Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy

IV. Cena produktov a platba

V. Dodacie podmienky

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

X. Záverečné ustanovenia

II. Dôležité pojmy (definície)

1. PREDÁVAJÚCI.

Predávajúcim je: Veronika Simko
UST-ID: DE308015252, nie som platca DPH
S miestom podnikania: Paul-Therstappen-Str.38, 41 334 Nettetal, Nemecko
Zapísaná v obchodnom registri v Nemecku.
Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@veronikasimko.sk alebo cervenystan@veronikasimko.sk

2. KUPUJÚCI. Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.veronikasimko.sk uzavrie so mnou ako Predávajúcim Kúpnu zmluvu, a tým kúpi produkt. Kupujúci môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba - SZČO alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ. 

3. SPOTREBITEĽ. Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budem mať zato, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie spotrebiteľ. 

 4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA. Je to Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ.  Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúci iná osoba ako spotrebiteľ, nepoužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu spotrebiteľa. 

5. ZMLUVA UZAVRETÁ DISTANČNÝM SPÔSOBOM. Je to taká Kúpna zmluva,  ktorá je uzavretá prostredníctvom PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU, t.j. je uzavretá bez toho aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo  využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vašim operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNE PREDPISY. Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. 

III. Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva produkt cez webové rozhranie , t.j. skrze automatický objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára. 

2. OPIS PRODUKTU. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný opis ponúkaného produktu vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Je tu aj opis bonusov, ktoré sú k produktu poskytnuté. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie som povinná uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom týchto bonusových produktov. 

3. OBJEDNANIE PRODUKTU. Pre objednanie produktu prostredníctvom webového rozhrania slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, e-mail, telefónne číslo, u podnikateľov , DIČ, IČ DPH a zvolíte spôsob úhrady. 

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo "Objednať".

O obdržaní objednávky vás budem informovať e-mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácia o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímam, zašlem vám informáciu o prijatí objednávky v následnom e-maile.

Do okamihu než je vám doručené potvrdenie o prijatí Vašej objednávky, je možné e-mailom (na adresu uvedenú v čl. II. VOP) objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená.

V prípade pochybností vás môžem kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná  a takou objednávkou sa ďalej nezaoberám.

 4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z mojej strany a tieto VOP.  Zmluvu archivujem v elektronickej podobe, nie je prístupná.

IV. Cena produktov a platba

1. CENA PRODUKTOV. Na webovom rozhraní je vždy uvedená a aktuálne platná cena produktu. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Ak je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené aj za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí.

Vzhľadom k charakteru elektronických produktov -nevznikajú tu žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s ich dodaním. 

Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. predtým než kliknete na tlačidlo "Objednať") je preto už konečnou cenou.

2. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená pri produkte v okamihu odoslania vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie som povinná vám za takú zjavne chybnú cenu produkt dodať, a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z mojej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.

3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, som povinná vám produkt dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.

4. SPÔSOB PLATBY. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1 - 2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe zálohovej faktúry, dostanete, v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a produkt čo najskôr dodaný.
  • Bezhotovostne platobnými kartami, ktoré boli vydané na území Českej a Slovenskej republiky. (Platba sa prevedie ihneď.)

Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v Eurách alebo v Českých korunách (pre ČR). 

5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY. V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch k platbe, v zálohovej faktúre. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na môj bankový účet.

O prijatí platby vám vystavím doklad o prijatej platbe, ktorý u online platobných metód obdržíte obratom po vykonaní platby, v ostatných prípadoch do 3 pracovných dní od prijatia platby.

Produkty nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

V. Dodacie podmienky

1. SPÔSOB DODANIA PRODUKTU. Elektronický produkt bude zaslaný po uhradení kúpnej ceny na vami zadanú elektronickú adresu ako príloha e-mailovej správy alebo zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť.

2. DODACIA LEHOTA. Dĺžka dodacie lehoty závisí od zvoleného spôsobu platby. Ak je platba vykonávaná bežným bankovým prevodom, bude produkt dodaný najneskôr do 3 pracovných dní po tom, kedy bude platba pripísaná na môj bankový účet. 

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohľadom na charakter elektronických produktov nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.

4. Po dodaní produktu si prosím čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu. Ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte ma prosím, aby som mohla vykonať nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VIII týchto VOP.

5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce najmä otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardvérom a softvérom

1. Digitálny obsah (elektronický produkt) zasielam iba vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf. Obsah stiahnete v internetovom prehliadači, ak bol dodaný formou zaslania odkazu na webovú stránku. Pre prístup a stiahnutie elektronického produktu je nevyhnutné,  aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Nezodpovedám za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia.  Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Digitálny obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez môjho výslovného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho užívanie ďalším osobám. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť aj o trestný čin. Produkt slúži len na vzdelávacie účely a informačné účely a je vytvorený s využitím mojich vedomostí a skúseností. Ide o návody a odporúčania a záleží na vašich schopnostiach a ďalších okolnostiach, aké výsledky s ich pomocou dosiahnete. Produkty nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu.  Nezodpovedám za váš prípadný úspech alebo neúspech v aplikácii postupov, rád a odporúčaní uvedených v produktoch.

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Zo zákona môže spotrebiteľ od zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom spravidla odstúpiť bez udania dôvodov v 14 dňovej lehote od uzavretia Kúpnej zmluvy. Pretože mi však maximálne záleží na vašej spokojnosti, poskytujem vám nad rámec zákonných povinností garanciu spokojnosti. Máte možnosť v lehote do 30 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu, ak produkt nesplní vaše očakávania alebo aj z akéhokoľvek iného dôvodu. V takom prípade ma prosím o uplatnení garancie spokojnosti informujte elektronicky e-mailom na adresu: info@veronikasimko.sk.   V informácii uveďte, že využívate právo v 30-dňovej lehote odstúpiť od Kúpnej zmluvy v rámci garancie spokojnosti a priložte prosím pokiaľ je to možné aj doklad o kúpe produktu alebo uveďte aspoň dátum nákupu, vaše identifikačné údaje a údaj o tom, aký produkt ste si zakúpili. 

2. Uplatnenie garancie spokojnosti formou podľa predchádzajúceho odseku v 30-dňovej lehote znamená, že musí byť odstúpenie od Kúpnej zmluvy odoslané e-mailom na info@veronikasimko.sk.

3. Ako Kupujúci môžete od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v ďalších prípadoch ustanovených zákonom alebo Kúpnou zmluvou a VOP, najmä v prípade chybného plnenia (článok VIII. VOP). Ako Predávajúci som oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia vašich povinností z Kúpnej zmluvy, najmä v prípade, kde by došlo k neoprávneným zásahom do webového rozhrania, porušeniu autorských práv a v ďalších prípadoch ustanovených zákonom. Ak by zo strany Kupujúceho nedošlo k úhrade kúpnej ceny ani v lehote 10 dní po splatnosti, Kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty ruší.

4. Ak vám je spoločne s produktom poskytnutý darček, bonus, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinný mi poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade kúpnej ceny, ak nie je na webovom rozhraní uvedené, že sú posielané až po uplynutí lehoty garancie spokojnosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnenia, reklamačný poriadok

1. Práva vznikajúce z vadného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi.

2. Práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi.

3. Ako Predávajúci vám zodpovedám za to,  že produkt pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol chybný už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedám aj za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá trvá 24 mesiacov od prevzatia produktu.

4. V prípade výskytu vady, ktorú nie je možné odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskyte väčšieho počtu vád máte právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že neodstúpite od zmluvy, alebo neuplatníte právo na dodanie nového produktu bez vád, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by som nebola schopná vám nový produkt bez vád dodať, rovnako aj v prípade, že by som nezabezpečila nápravu v primeranom čase alebo že by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti. Vzhľadom k charakteru elektronického produktu prichádza do úvahy ako vada nedostupnosť časti obsahu, prípadne chýbajúca alebo nečitateľná časť.

5. Právo z chybného plnenia neplatí, ak by ste pred prevzatím produktu vedeli, že produkt má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym užívaním alebo uložením produktu.

6. Ak vám nebol produkt dodaný v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky "hromadná pošta" alebo spam. Pokiaľ ani tam produkt nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odseku.

7. Reklamáciu u mňa uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť e-mailom na elektronickú adresu info@veronikasimko.sk. Privítam, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavím bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytnem písomné potvrdenie, ak ste spotrebiteľ.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

1. Ak máte k uzavretiu Kúpnej zmluvy,  jej plneniu či mojej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte ma, prosím,  na elektronickej adrese info@veronikasimko.sk.

2. Dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Obchodná inšpekcia. Na dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozerá Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.

3. Ak medzi mnou ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia je Obchodná inšpekcia. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou (napríklad na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr).

4. Uvádzam, že nie som viazaná žiadnymi kódexami správania.

X. Záverečné ustanovenia

1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúcich.

2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete na webovom rozhraní.

3. Upozorňujem, že som oprávnená tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 17.7.2018.

Kleinunternehmer - Regelung (§ 19 Abs. 1 UStG)